Hem / Om Powermec / Miljöpolicy

Miljöpolicy

Syftet med denna policy är att beskriva och etablera en grundläggande och gemensam syn inom Powermecs koncern gällande vår miljöpåverkan,
inklusive hantering av dessa frågor. Powermec AB ska hela tiden arbeta för att minimera vår externa miljöpåverkan. Miljöarbetet styrs av lagliga krav
samt av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör.

Vi ska därför:

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
  • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

Källsortering av avfall

Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning.

Energisparåtgärder

Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till
personal, kunder och leverantörer.

Miljöanpassade inköp

Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter.

Miljökrav på våra produkter och tjänster

De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt.
Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.

Miljökrav på våra leverantörer

Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

Användning av bästa möjliga bränsle  och minskad bränsleförbrukning

Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.

Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer

Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid månadsmöten där också ny information ges.
Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.